Koncepcja pracy przedszkola

Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera.– Jan Paweł II

Główne założenia koncepcji pracy przedszkola

  1. Dobro i rozwój każdego dziecka na wszystkich płaszczyznach umysłowej, fizycznej i duchowej,
  2. Obserwacja i diagnoza, rozpoznawanie potrzeb i możliwości dziecka,
  3. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania,
  4. Zabawa i potrzeba ruchu jako podstawowa działalność dziecka,
  5. Wychowanie do wartości chrześcijańskich,
  6. Szacunek do godności dziecka, respektowanie jego tożsamości, wychowanie do odpowiedzialności,
  7. Bezpieczeństwo, opieka, samodzielność dzieci,
  8. Współpraca i wsparcie rodziców w wychowaniu,
  9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami,
  10. Zachowanie tradycji.
Pobierz

Statut przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przedszkole realizuje cele i zadania uwzględnia w wychowaniu wartości i zasady przekazywane przez Kościół Katolicki.

Wychowanie w Przedszkolu, które powierza zarówno dzieci, ich rodziny, jak i pracowników w opiekę Aniołów Stróżów. Opiera się na pełnym rozwoju osoby w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej

Pobierz

Karta zgłoszeniowa dziecka

To Top