Karta zgłoszeniowa dziecka

Procedury bezpieczeństwa na czas pandemii

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza

w Szaflarach

Podstawa prawna:
Organizacja zajęć:

Procedura koronawirusa w formacie doc 

Dni wolne 2020-2021

11 listopad Święto Niepodległości (środa).

 

24 grudzień 2020 r -1 styczeń 2021 r (przerwa świąteczna).

 

6 styczeń Objawienie Pańskie (trzech Króli).

 

 – 5 kwiecień Triduum Paschalne (Wielki Czwartek – Poniedziałek Wielkanocny).

 

3 maj (poniedziałek).

 

3-4  czerwiec Boże Ciało (czwartek i piątek po Bożym Ciele ).

 

 

 

Wykaz zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu na rok przedszkolny 2020/21

Grupa wiekowa

Religia

Rytmika

Logopedia

Angielski

Grupa I
2,5 latki
3 latki

Poniedziałek
9:00-9:15

Poniedziałek
9:30-10:00

Poniedziałek
9:00-9:10

Wtorek
9:00-9:10

Środa
10:30-10:45

Grupa II i III
4 latki
5 latki
6 latki

Wtorek
13:15-13:45

Czwartek
13:15-13:45

Poniedziałek
10:00-11:00

Poniedziałek
8:10-10:10

Wtorek
8:10-12:10

Środa
10:45-11:00
11:00-11:30

Religia – mgr Renata Janeczko

Zajęcia taneczne prowadzi instruktor tańca, muzyk i choreograf – mgr Maria Wnęk

Zajęcia z Angielskiego – mgr Monika Jurczak

Zajęcia logopedyczne – mgr Agnieszka Róg

Statut przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przedszkole realizuje cele i zadania uwzględnia w wychowaniu wartości i zasady przekazywane przez Kościół Katolicki.

Wychowanie w Przedszkolu, które powierza zarówno dzieci, ich rodziny, jak i pracowników w opiekę Aniołów Stróżów. Opiera się na pełnym rozwoju osoby w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej

Pobierz

Koncepcja pracy przedszkola

Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera.– Jan Paweł II

Główne założenia koncepcji pracy przedszkola

 1. Dobro i rozwój każdego dziecka na wszystkich płaszczyznach umysłowej, fizycznej i duchowej,
 2. Obserwacja i diagnoza, rozpoznawanie potrzeb i możliwości dziecka,
 3. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania,
 4. Zabawa i potrzeba ruchu jako podstawowa działalność dziecka,
 5. Wychowanie do wartości chrześcijańskich,
 6. Szacunek do godności dziecka, respektowanie jego tożsamości, wychowanie do odpowiedzialności,
 7. Bezpieczeństwo, opieka, samodzielność dzieci,
 8. Współpraca i wsparcie rodziców w wychowaniu,
 9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami,
 10. Zachowanie tradycji.
Pobierz

Ramowy rozkład dnia

7.15 – 8.15

 • Schodzenie się dzieci w sali „Maluszków”, przywitanie się     z nauczycielem i dziećmi, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, porządkowanie sali,

 • Podział na 2 grupy .

8.15 – 8.30

 • Ćwiczenia poranne – gimnastyka,

 • Zabawy indywidualne i w grupie, zorganizowane w kole lub przy muzyce z uwzględnieniem procesów poznawczych;

 • Prace porządkowe w sali.

8.30 – 8.45

 • Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe.

8.45 – 9.15

 • Modlitwa i śniadanie.

9.15 – 9.30

 • Zabawy indywidualne, korzystanie z gier, układanek stolikowych.

9.30 – 10.15

 • Zajęcia dydaktyczne w według programu wychowania przedszkolnego, zabawy ruchowe, sportowe.

10.15 – 10.30

 • Przygotowanie do wyjścia na podwórko: wzajemna pomoc,

 • wdrażanie do samodzielności.

10.30 -11.15

 • Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie ze sprzętu rekreacyjnego,

 • Spacery, wycieczki, obserwacje; w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka   i wspierające integrację.

11.15 – 11.30

 • Powrót z podwórka, czynności samoobsługowe w szatni.

11.30 – 11.45

 • Przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne  w łazience.

11.45 – 12.30

  • Krótka modlitwa, obiad.

12.30– 12.45

 • Czynności higieniczne w łazience, mycie zębów, przygotowanie do leżakowania.

12.45 – 13.15

13.15 – 14.00

12.45 – 14.00

 • Odpoczynek poobiedni w grupie „Starszaków”: słuchanie wierszy, bajek, muzyki relaksacyjnej, prace porządkowe.

 • Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym, stymulująco – kompensacyjnym,

 • Zabawy na świeżym powietrzu w zależności od pogody,

 • Zajęcia dodatkowe, zabawy według inicjacji dzieci w kącikach tematycznych.

 • Odpoczynek poobiedni w grupie „Maluszków”: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek literackich i muzycznych.

14.00 – 14.30

 • Prace porządkowe, przygotowanie do podwieczorku, .

14.30 – 15.00

 • Krótka modlitwa, podwieczorek.

15.00 – 16.15

 • Swobodna, twórcza aktywność dziecka w sali lub na placu zabaw, praca wyrównawczo – korekcyjna,

 • Pożegnanie dnia w przedszkolu, rozchodzenie się dzieci.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów
Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza
w Szaflarach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem PaniPana danych osobowych oraz danych osobowych dzieci jest Przedszkole im. Aniołów Stróżów Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza
  z siedzibą w Szaflarach, ul. Polna7, reprezentowane przez Dyrektora. Kontakt
  z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: ado.pasterzanki@gmail.com lub listownie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane w celu realizacji zadań statutowych Placówki.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom, chyba że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.
 5. PaniPana dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją celów, dla których zostały zebrane (opieki nad dzieckiem) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiada PaniPan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie. Aby to zrobić, prosimy o kontakt: ado.pasterzanki@gmail.com.
 7. Ma PaniPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna PaniPan, iż przetwarzanie danych osobowych PaniPana dotyczących narusza przepisy prawa.
 8. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do realizacji świadczonych przez nas usług i sprawowania opieki nad dzieckiem.
 9. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ W PRZEDSZKOLU IM. ANIOŁÓW STRÓŻÓW

 

Plik do pobrania poniżej.

Pobierz
To Top